اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

تیمور   حسین زاده

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

071-32302296

فرید  شکیبا

هیئت مدیره

071-32302296

رضا   رحیمی

هیئت مدیره

071-32302296

موسی  اعتمادنژاد

هیئت مدیره

071-32302296

 

 

نظرسنجی

از خدمات صندوق قرض الحسنه دانشگاه تا چه اندازه رضایت دارید؟

خوب - 60%
متوسط - 20%
ضعیف - 20%