کارکنان صندوق قرض الحسنه
نام و نام خانوادگی سمت

شماره تماس

علی         اسلام شعار رئیس حسابداری 071-32302296

امیرحسین  نصراله زاده

حسابدار 071-32302296

خدیجه     سهرابی

حسابدار 071-32302296

مریم       حسین زاده

حسابدار 071-32302296

راضیه       حاجعلیزاده

حسابدار 071-32302296

زهرا       سجادی پور

حسابدار

071-32302296

     

نظرسنجی

از خدمات صندوق قرض الحسنه دانشگاه تا چه اندازه رضایت دارید؟

خوب - 60%
متوسط - 20%
ضعیف - 20%