هر یک از اعضاء میتوانند تا سقف مبلغ 80,000,000 ریال در صندوق سپرده گذاری نمایند . صندوق موظف است با توجه به نوبتی که در زمان سپرده گذاری به اعضاء میدهد، وام را پرداخت نماید. (مبلغ وام 1/2 برابر سپرده واریز شده و تعداد اقساط این وام 2 برابر مدت انتظار میباشد.) ضمنا" مبلغ سپرده همزمان با وام پرداخت می گردد.

توضیح 1: شروع مدت انتظار، تاریخ واریز وجه به حساب صندوق و پایان آن زمان پرداخت وام میباشد.

توضیح2: گیرنده این نوع وام میتواند سرمایه گذاری مجدد نماید ولی پرداخت وام مجدد زمانیست که وام قبلی مستهلک شده باشد.

نظرسنجی

از خدمات صندوق قرض الحسنه دانشگاه تا چه اندازه رضایت دارید؟

خوب - 60%
متوسط - 20%
ضعیف - 20%