کلیه اعضاء صندوق قرض الحسنه دانشگاه علوم پزشکی فارس چنانچه از تاریخ ازدواج آنها بیش از 2  سال نگذشتـه باشـد می توانند با ارائـه فیش حقوقی و کپـی صفحات1 تا 4  سنـد ازدواج، به صنـدوق مراجعه و از وام مذکور استفاده نمایند.

((مبلغ وام ازدواج 30,000,000 ریال با اقساط 20 ماهه میباشد.))

نظرسنجی

از خدمات صندوق قرض الحسنه دانشگاه تا چه اندازه رضایت دارید؟

خوب - 60%
متوسط - 20%
ضعیف - 20%